KREIRAJMO VODIČ KROZ BUDŽET ZA GRAĐANE NOVOG GRADA!

Budžet za građane znači otvoreniju i odgovorniju Općinu prema građanima u procesima donošenja važnih odluka na lokalnom nivou. S obzirom na to da novac u budžet stiže posredstvom građana, smatram da je jedino ispravno rješenje da građani znaju kako i na koji način će lokalna zajednica raspolagati i realizirati novac.

Stalno slušamo o Nacrtu budžeta, usvajanju budžeta, zborovima građana na kojima se on usvaja (mada se ta procedura sve češće provodi van zakonskih okvira), ali malo ko stvarno razumije kako on umnogome utiče na život ljudi u našoj općini. Povećanje budžeta nije nužno dobro, jer vodi ka novim zaduženjima, a gledajući sa aspekta realizacije istog u novogradskoj općini, neosporno je da povećanja nisu bila realna.

Budžet za građane mora biti pojednostavljen i ilustriran prikaz određenih dijelova dokumenata. Samo na taj način omogućit će svim građanima da razumiju kako općinska ili gradska vlast za nas i u naše ime troši novac!

Budžet je akt kojim se predviđaju svi prihodi i rashodi u jednoj budžetskoj godini. Pored ovoga, prihodi dolaze od koncesija za iskorištavanje prirodnih resursa koji su dio nacionalne baštine pa pripadaju svim građanima. Imajući u vidu da je budžet i odraz lokalnih javnih politika, jasno je zbog čega u zemljama s razvijenom demokratskom kulturom postoji značajan interes javnosti za mnoga pitanja koja se tiču budžeta.

S tim u vezi, neophodno je da u vodiču kroz budžet za građane Novog Grada nadalje stoje pojašnjenja KO FINANSIRA pojedine aspekte iz svih oblasti za koje je lokalna zajednica nadležna. Opći okvir za donošenje budžeta segmentualno je vezan za fiskalne prihode, bruto društveni proizvod, indirektno oporezivanje i grantove kao specifične izvore finansiranja.

Putem Javne potrošnje i kapitalnih izdataka utvrđuje se raspored budžetskog novca. Predviđena sredstva za kapitalne projekte komunalne infrastrukture MORAJU BITI U FUNKCIJI JAVNOG INTERESA od kojeg će koristi imati SVI građani.

Izdvajanja u oblasti poljoprivrede za Općinu Novi Grad u ovom trenutku da i nepostoje, iako novogradska općina ima niz uvjeta za pokretanje vlastitog biznisa i star-up poslova. Uz izdvajanja za poljoprivredu, predviđeni novac za komunalni sektor i gradske putne infrastrukture, kao i izdvajanja u oblasti sporta, socijalne zaštite moraju biti TRANSPARENTNA i utrošena na sveopću korist stanovnika Novog Grada.

U okviru budžetske potrošnje, značajno učešće imaju plaće i troškovi općinske administracije. U protekle četiri godine (2012-2016) od 120 miliona koliko je iznosio općinski budžet, u ovu svrhu utrošeno je 30 miliona. Preostalih 90 miliona “raspoređeno je” na projekte od kojih većina nije imala status prioriteta i nije bila u općem interesu SVIH građana Novog Grada.

Zbog toga je neophodno da se izradi posebna verzija Budžeta koja će biti jasna građanima i koja će ih zainteresirati za ozbiljnije učešće u budžetskom procesu. Nisu svi građani pravnici i ekonomisti da mogu razumjeti stručno koncipirane izraze, neprilagođene SVIMA! U cilju boljeg razumijevanja i mnogo većeg učešća građanja u procesima donošenja i realizacije budžeta, KREIRAJMO VODIČ KROZ BUDŽET ZA GRAĐANE NOVOG GRADA! BUDIMO AKTIVNI UČESNICI U NJEGOVOM DONOŠENJU I REALIZACIJI!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s